8 sáng tới 6 chiều

Tất cả các ngày

162A Hoàng Hoa Thám

151 Thụy Khuê

0934 363 998

[email protected]

So sánh các bảng liệt kê

Alpha Housing

TIẾP XÚC Alpha Housing

$1,070/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$1,070/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$800/Tháng
$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$900/tháng
$900/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$870/tháng
$870/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 128

Căn Hộ

$1,000/Tháng
$1,000/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 128

Căn Hộ

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 192

Căn Hộ

$650/Tháng
$650/Tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 68

Căn Hộ

$700/Tháng
$700/Tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 68

Căn Hộ

$950/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 126

Căn Hộ

$950/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 126

Căn Hộ

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,500/Tháng
$1,500/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$4,000/Tháng
$4,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 700

Penthouse

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 179

Căn Hộ

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 147

Căn Hộ

$1,000/Tháng
$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$850/Tháng
$850/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

$850/Tháng
$850/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 225

Căn Hộ

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

$1,900/Tháng
$1,900/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 225

Căn Hộ

$2,000/Tháng
$2,000/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 192

Căn Hộ

$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$950/Tháng
$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,100/Tháng
$1,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,050/Tháng
$1,050/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,000/Tháng
$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$950/Tháng
$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 111

Căn Hộ

$1,200/Tháng
$1,200/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,100/Tháng
$1,100/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$1,100/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 113

Căn Hộ

$1,100/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 113

Căn Hộ

$1,300/Tháng
$1,300/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$1,300/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$1,300/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$750/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

$750/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

$700/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

$700/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ